Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego (patrz dane kontaktowe) jest Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000102872, posiadająca numer NIP 125-00-04-407 oraz Regon 010089452.

Adres do korespondencji i przesyłek zwrotnych: 05-250 Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 6.

DEFINICJE

Sprzedający - Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna,

Sklep internetowy lub Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego

Kupujący lub Klient - konsument oraz inne podmioty, w tym przedsiębiorcy, dokonujący zamówienia bądź zakupu w przedsiębiorstwie Sprzedającego.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji (wysyłki) - czas pomiędzy złożeniem zamówienia przez Kupującego, a wykonaniem usługi bądź przygotowaniem towaru przez Sprzedającego do odbioru przez firmę przewozową lub Kupującego.

Czas dostawy – czas pomiędzy przekazaniem przesyłki firmie przewozowej a doręczeniem przesyłki do odbiorcy lub punktu odbioru.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie specjalne – zamówienie realizowane w oparciu o odrębną umowę, którego realizacja odbywa się na zasadach określonych w pkt. 1.2 c) niniejszego Regulaminu.

I. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są towary lub usługi prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2. Postanowienia Regulaminu sprzedaży określają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży wysyłkowej w sposób następujący:

a) w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży, reklamacji i zwrotów regulamin obowiązuje kontrahentów Sprzedającego będących konsumentami,

b) do sprzedaży podmiotom nie będącym konsumentami stosuje się ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w kodeksie cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru zwrotu towaru i przedpłat oraz niniejszy Regulamin z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej,

c) do sprzedaży na specjalne zamówienie (wszystkim kontrahentom) stosuje się ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w kodeksie cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru, zwrotu towaru i przedpłat, niniejszy Regulamin, z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej.

1.3. Sprzedający jest uprawniony w każdym czasie do zmiany wszelkich informacji i treści prezentowanych w Serwisie, w tym treści niniejszego Regulaminu, asortymentu oraz cen towarów i usług, z zastrzeżeniem, że wiążące dla stron umowy są informacje i ceny widoczne w Serwisie w chwili złożenia zamówienia.

1.4 Sprzedający prowadzi działalność za pośrednictwem Serwisu na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski, z możliwością wysyłki na każdy wskazany przez Klienta adres dostawy (krajowy lub zagraniczny). Dostawa na adres zagraniczny możliwa jest o ile Sprzedający umieścił w cenniku dostaw informację o dostępności i warunkach świadczenia dostaw na obszarze określonego państwa.

II. WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Prezentowane w Serwisie informacje dotyczące towarów i usług mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a w szczególności:

a) Sprzedający nie gwarantuje, że widoczne w Serwisie towary znajdują się w magazynach Sprzedającego lub jego dostawców,

b) Sprzedający nie gwarantuje wysłania towaru w czasie podanym w opisie produktu, a informacja o czasie realizacji ma charakter orientacyjny.

2.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania ofert specjalnych, promocji i wyprzedaży. Szczegółowe informacje na ich temat mogą być zawarte w odrębnych regulaminach.

2.3. Świadczenie usług przez Sprzedającego, w tym dodatkowo płatnych usług związanych z realizacją zamówień, odbywa się warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i/ lub odrębnych regulaminach opublikowanych na stronach Serwisu.

2.4 Ceny widoczne w Serwisie:

a) zawierają podatek VAT,

b) podane są w złotych polskich i jest to waluta zawieranych transakcji,

c) nie zawierają kosztów dostawy (wysyłki), ani innych opłat dodatkowych wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie, cenniku dostaw lub innych tabelach opłat zamieszczonych w Serwisie.

d) zawierają koszt jednorazowego spakowania towaru,

e) obowiązują tylko w przypadku zamówień składanych przez Sklep internetowy.

2.5. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (awaria, błąd) informacja widoczna na stronie internetowej jest nieprawidłowa, a w szczególności nieprawidłowa jest cena produktu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o prawidłowej informacji lub cenie i przystąpi do realizacji zamówienia po uzyskaniu akceptacji poprawionej treści (ceny) przez Kupującego

2.6. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

2.7. Sprzedający może przesłać fakturę drogą elektroniczną o ile Kupujący wyraźnie nie zaznaczy w zamówieniu, że faktura powinna być wysłania razem z towarem.

2.8 W przypadku zakupu plików elektronicznych bądź usług, Sprzedający przesyła fakturę pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.11.

2.9 Faktura korygująca wystawiana jest i przesyłana do Kupującego w formie papierowej lub elektronicznej. Kupujący jest zobowiązany podpisać i odesłać jeden egzemplarz faktury. Termin zwrotu ewentualnej zapłaty liczony jest od dnia otrzymania podpisanego egzemplarza faktury korygującej przez Sprzedającego.

2.10. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

2.11. W przypadku żądania wysłania dokumentów, w tym dokumentu sprzedaży, oddzielnym listem, Kupujący ponosi opłatę dodatkową w wysokości 10 złotych, która pobierana jest z góry przelewem na rachunek Serwisu. Serwis wysyła wskazane dokumenty listem poleconym na adres krajowy. W przypadku listu zagranicznego opłata ustalana jest indywidualnie.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

3.1. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie składania zamówienia lub w inny sposób określony w Serwisie.

3.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza jednocześnie, iż Kupujący zapoznał się z Regulaminem i wyraził akceptację wszystkich jego postanowień.

3.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza jednocześnie, iż Kupujący wyraził wolę zawarcia umowy ze Sprzedającym oraz udzielił zgody na wykorzystanie jego danych niezbędnych do zawarcia umowy.

3.4. Kupujący bez względu na sposób złożenia zamówienia zobowiązany jest podać kompletne informacje niezbędne do realizacji zamówienia, obejmujące wyszczególnienie zamawianych towarów oraz dane Kupującego i odbiorcy zamówienia, określone w Załączniku C do Regulaminu „INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH”, bądź inne informacje, jeżeli są konieczne do poprawnej realizacji zamówienia i dostawy towaru, np. informacje o planowanej nieobecności w miejscu odbioru.

3.5. Za wszelkie szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych lub błędnych informacji o których mowa w pkt 3.4. odpowiedzialność ponosi Kupujący.

3.6. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być wyłącznie produkty widoczne w Sklepie internetowym w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

3.7. Przedmiotem umowy sprzedaży na specjalne zamówienie mogą być również towary, które nie są widoczne w Serwisie.

3.8. Sprzedający może określić maksymalną wartość zamówionych towarów dla poszczególnych dostępnych sposobów dostawy i płatności za zamówienie, która zostanie podana w cenniku dostaw.

3.9. Prawidłowo wypełnione zamówienie po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu stanowi ofertę zakupu kierowaną do Sprzedającego i upoważnia go do zlecenia przewoźnikowi w jego imieniu przesłania zamówionych produktów na wskazany w zamówieniu adres.

3.10. Sprzedający może kontaktować się z zamawiającym w celu weryfikacji przekazanych danych lub żądać potwierdzenia zamówienia.

3.11. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierającego wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, a realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w dniu złożenia zamówienia lub w kolejnym dniu roboczym, jeżeli zamówienie jest płatne przy odbiorze,

b) w dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku lub kolejnym dniu roboczym, jeżeli zamówienie jest płatne przelewem bankowym lub za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych,

3.12. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie bądź u dostawców Sprzedającego oraz braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia, a ewentualna zapłata za towar zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Kupującego.

3.13. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący zostanie poinformowany o dostępnych towarach i podejmie decyzję o częściowej realizacji zamówienia bądź jego anulowaniu.

3.14.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy.

3.15. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania, pod warunkiem dostępności towaru w magazynie, aż do wyczerpania zapasów. Sprzedający zastrzega, że zamówienie, którego przyjęcie nie zostanie potwierdzone nie zostanie zrealizowane.

IV. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU

4.1 Wszystkie towary dostarczane są na koszt Kupującego. Ostateczny koszt zamówienia obejmujący koszt dostawy określany jest w trakcie składania zamówienia.

4.2. Ceny przesyłek opublikowane w Serwisie dotyczą nadania pojedynczej paczki, chyba że zaznaczono inaczej.

4.3. W przypadku zamówienia towarów dla których podano różne czasy realizacji, właściwym czasem realizacji całego zamówienia jest najdłuższy z podanych czasów.

4.4. Czas realizacji lub wysyłki zamówienia podany w Serwisie oznacza orientacyjny czas przygotowania produktu do wysłania. Sprzedający zastrzega sobie do 14 dni na realizację zamówienia. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia z powodu braku towaru lub z innych przyczyn, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego.

4.5. Doręczenie zamówionego towaru realizowane jest bez gwarancji określonej godziny dostawy. Gdy doręczający nie zastanie odbiorcy w domu może kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zostawić pisemne awizo.

4.6. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone lub nie nosi śladów otwarcia w trakcie transportu.

4.7. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia (otwarcia) Kupujący lub odbiorca przesyłki ma obowiązek otworzyć przesyłkę w obecności doręczającego lub wydającego, dokonać dokładnych oględzin i przeliczenia towaru oraz sprawdzić jego zgodność z zamówieniem (dokumentem sprzedaży).

4.8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (otwarcia) opakowania przesyłki w transporcie i stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem lub jego uszkodzenia, należy sporządzić protokół szkody w obecności przedstawiciela lub pracownika firmy doręczającej, a następnie skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Protokół musi zawierać dane identyfikujące doręczającego, takie jak imię i nazwisko, numer służbowy lub numer kuriera oraz jego podpis.

4.9. Odbiór przesyłki należy pokwitować doręczającemu lub wydającemu podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Kupującego.

4.10. W przypadku gdy Sprzedający udostępni Kupującemu możliwość odbioru własnego, to zamówienie może być odebrane pod wskazanym w Serwisie adresem po otrzymaniu odrębnego powiadomienia informującego o gotowości towaru do odbioru.

V. PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. za pobraniem (gotówką),

b. przelewem bankowym,

c. przelewem lub kartą za pośrednictwem operatorów płatności online,

d. gotówką, kartą płatniczą lub kredytową płatność we własnym punkcie odbioru Sprzedającego,

5.2. W przypadku płatności dokonywanych z rachunków zagranicznych walutą transakcji jest złoty polski, a kwota należności za zamówienie przelana na rachunek Sprzedającego musi być równa kwocie należnej Sprzedającemu z tytułu złożonego zamówienia, wskazanej w potwierdzeniu zamówienia. Koszt płatności (prowizji, przewalutowania i innych opłat bankowych) ponosi Kupujący. W przypadku dokonania nieprawidłowej wpłaty z rachunku zagranicznego, Sprzedający zwraca kwotę w złotych polskich (waluta przelewu) pomniejszoną o opłaty i prowizje bankowe z tytułu przelewu zagranicznego (walutowego) i opłatę manipulacyjną w wysokości 10 złotych.

5.3 W przypadku zapłaty kwoty nieprawidłowej niższej niż wartość zamówienia, realizacja zamówienia zostanie zawieszona do czasu otrzymania przez Sprzedającego dopłaty.

5.4. W przypadku wpłacenia kwoty nieprawidłowej wyższej niż wartość zamówienia, Sprzedający dokona zwrotu nadpłaty przelewem bankowym. Sprzedający naliczy opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu nadpłaty w wysokości 1 złotych za jeden przelew krajowy.

5.5. Jeżeli kwota nadpłaty, o której mowa w pkt. 5.4 nie przekracza 1,00 zł, nadpłata nie podlega zwrotowi.

5.6. Określone wyżej zasady rozliczania dopłat i nadpłat stosuje się odpowiednio do zamówień realizowanych częściowo, modyfikowanych, łączonych, anulowanych bądź których realizacja jest niemożliwa z innych przyczyn leżących po stronie Kupującego.

5.7. Koszty opłat naliczonych Sprzedającemu z tytułu płatności za pobraniem ponosi Kupujący za pośrednictwem Sprzedającego.

5.8. W przypadku zwrotu zapłaty za zamówienie nieodebrane przez Kupującego lub wskazanego przez niego odbiorcę, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu żadnych opłat dodatkowych doliczonych do ceny zamówionego towaru, w szczególności opłaty za wysyłkę zamówienia.

5.9. Sprzedający dokonuje zwrotu środków w ciągu 14 dni od wyjaśnienia sprawy z Kupującym. Zwrot następuje w taki sam sposób, w jaki dokonano zapłaty lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

5.10 Sprzedający może naliczać opłaty z tytułu akceptacji określonych sposobów płatności. Wysokość tych opłat podana jest w cenniku dostaw.

VI. ZWROT TOWARU

6.1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki (wydania towaru) oraz zwrócić towar w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy –zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, pod warunkiem, że zwracany towar nie nie nosi śladów uszkodzeń i jest kompletny (z opakowania nie usunięto żadnych zabezpieczeń, zawieszek, metek, kodów kreskowych lub innych oznakowań), z zastrzeżeniem pkt. 6.2 -6.3.

6.2 W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, środków spożywczych, suplementów diety, leków, kosmetyków, środków higieny osobistej, perfum, zwrot bez podania przyczyn może nastąpić jedynie wówczas jeśli zwracany towar nie był używany i znajduje się w stanie nie naruszonym (w oryginalnym opakowaniu, łącznie z folią zewnętrzną i innymi zabezpieczeniami, jeżeli takie posiadał) zgodnie z art.10.ust.3 pkt.2 w/w ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów,

6.3.W przypadku plików komputerowych, kluczy aktywacyjnych, nagrań audiowizualnych dostarczonych drogą elektroniczną określone w § 6.1 prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru nie przysługuje z uwagi na ich przynależność do świadczeń, o których mowa w art.38 pkt.6 w/w ustawy o prawach konsumenta, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami).

6.4. Sprzedający w przypadkach prawem określonych odpowiada względem Kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia towaru (rękojmia za wady fizyczne). Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli w w/w terminie nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie,

6.5. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

6.6. Kupujący nie będący konsumentem, o którym mowa w pkt. 6.1, w szczególności dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy na zasadach określonych w umowie i kodeksie cywilnym z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej.

6.7. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub obniżenia zwracanej kwoty.

6.8. Do zwracanego towaru Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu (paragon, kopię faktury) oraz jednoznaczne oświadczenie. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku A do niniejszego Regulaminu. Kupujący może również skorzystać z formularza elektronicznego dostępnego w sklepie internetowym.

6.9. W razie skutecznego odstąpienia od umowy zwrot ceny produktu i kosztów wysyłki następuje w ciągu 14 dni po otrzymaniu zwrotu produktu. W przypadku skutecznego odstąpienia co do części zakupionych produktów, zwrot kosztów wysyłki jest proporcjonalny. Zwrot kosztów wysyłki dokonywany jest tylko do równowartości opłaty pobieranej za najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

6.10. Zwracany towar Kupujący odsyła na własny koszt na adres korespondencyjny podany w Serwisie. Przesyłki zwrotne nadane za pobraniem nie będą przyjmowane.

6.11. Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę VAT, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej.

6.12. W przypadku nie przyjęcia zwrotu z powodu uchybienia warunków zwrotu przez Kupującego, Sprzedający może obciążyć Kupującego opłatą z tytułu odesłania towaru wg stawek określonych w cenniku dostaw opublikowanym w Serwisie. Opłata jest płatna z góry (przed odesłaniem towaru) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.

VII. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje należy składać pisemnie. Treść reklamacji powinna zawierać nazwę produktu, numer zamówienia, numer dokumentu sprzedaży, dokładny opis stwierdzonej wady, numer rachunku bankowego i dokładny adres Kupującego. Wzór pisemnej reklamacji umieszczono w załączniku B do niniejszego Regulaminu. Kupujący może skorzystać z formularza elektronicznego reklamacji dostępnego w Sklepie internetowym.

7.2. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę (kopię).

7.3. Wadliwy produkt należy odesłać wraz opakowaniem zewnętrznym, pismem reklamacyjnym i dowodem zakupu na adres korespondencyjny Sprzedającego.

7.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Po otrzymaniu wadliwego towaru, Sprzedający dokonuje jego wstępnych oględzin. Sprzedający ma prawo kontaktować się z Kupującym w celu poinformowania go o dalszym postępowaniu lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, albo gdy konieczne jest odesłanie towaru do producenta (importera), czas rozpatrywania reklamacji ulega wydłużeniu o czas wykonania badania, ekspertyzy lub uzyskania decyzji producenta (importera).

7.5. W przypadku uznania reklamacji, Kupujący otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego produktu lub produkt wolny od wad. W przypadku uznania reklamacji co do części zakupionych produktów zwrot ceny jest proporcjonalny. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (w kwocie nie przekraczającej kosztu nadania paczki pocztowej ekonomicznej lub listu ekonomicznego wg cennika Poczty Polskiej), Sprzedający zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni. Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę, to zwrot nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej.

7.6. W przypadku nie uznania reklamacji Sprzedający informuje Kupującego pisemnie podając uzasadnienie nie uznania reklamacji.

7.7. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezpodstawna, Sprzedający może obciążyć Kupującego opłatą z tytułu odesłania towaru w wysokości określonej w cenniku dostaw za każdą nadaną paczkę. Opłata jest płatna z góry (przed odesłaniem towaru) przelewem na bankowy rachunek Sprzedającego. Sprzedający może obciążyć Kupującego również kosztami wykonania niezbędnych ekspertyz w związku z nieuzasadnioną reklamacją.

7.8. W przypadku reklamacji gier komputerowych albo programów multimedialnych posiadających elektroniczny klucz aktywacyjny, Klient może - według własnego wyboru - dokonać reklamacji poprzez Sklep lub dokonać reklamacji tego typu produktu bezpośrednio, kontaktując się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki.

VIII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Sprzedający w zakresie właściwości towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a) utraty właściwości lub pogorszenia jakości towaru w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania przez Kupującego w niewłaściwych warunkach,

b) różnic we właściwościach towaru nowego i używanego (częściowo zużytego),

c) różnych efektów stosowania towaru przez różne osoby, w szczególności różnic obejmujących wrażenia, zapach, trwałość, skutki stosowania kosmetyków, perfum, środków higieny osobistej, środków spożywczych u różnych osób.

d) skutków użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.

8.2. Sprzedający może umieszczać w Serwisie materiały (w szczególności zdjęcia) dotyczące wybranego wariantu produktu do prezentacji wielu wariantów produktu lub linii produktów (np. różnych pojemności, rozmiarów, kolorów). Sprzedający nie gwarantuje 100% zgodności barw produktu widocznych na zdjęciach opublikowanych w Serwisie z produktem otrzymanym przez Kupującego i nie odpowiada za rozbieżności spowodowane techniką wykonania zdjęć bądź ustawieniami monitora Kupującego.

8.3. W przypadku wątpliwości związanych ze sposobem prezentacji produktu w Serwisie, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ich wyjaśnienia przed dokonaniem zakupu.

8.4. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu:

- blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta,

-skutków przekazania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych,

-transakcji dokonanych przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta bądź ujawnienia loginu i hasła przez Klienta.

IX. ANULOWANIE, ZMIANA ZAMÓWIENIA I PRZESYŁKI NIEODEBRANE

9.1. Anulowanie bądź inna zmiana zamówienia możliwe są tylko w przypadku zamówień nieobsłużonych, a w przypadku zamówień realizowanych pod warunkiem pisemnego potwierdzenia takiej możliwości przez Sprzedającego (e-mail lub sms).

9.2. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Kupującego lub innego odbiorcę wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Sprzedający może obciążyć Kupującego opłatą w wysokości 15 zł za każdą nieodebraną przesyłkę (paczkę) i naliczyć Kupującemu opłatę za ponowne wysłanie towaru według cennika dostaw, stosownie do ustalonego sposobu ponownego doręczenia przesyłki, przy czym zniżki udzielone przy pierwszej wysyłce (np. darmowa dostawa) nie obowiązują przy ponownej wysyłce zamówienia.

9.3. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty kwoty należnej Sprzedającemu z tytułu opłat wskazanych w pkt. 9.2 przed ponownym wysłaniem towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od wezwania, na rachunek Sprzedającego wskazany w Serwisie.

9.4. Sprzedający ma prawo potrącić opłaty wskazane w pkt. 9.2 z zapłaty za towar otrzymanej od Kupującego.

9.5. Odstąpienie od naliczenia opłaty, o której mowa w pkt. 9.2, Sprzedający może uzależnić od złożenia przez Kupującego wyjaśnień przyczyn nie odebrania przesyłki.

9.6. Ponowne wysłanie przesyłki za pobraniem Sprzedający może uzależnić od zapłaty za zamówienie z góry, chyba, że Kupujący nie ponosi winy za nieodebranie pierwszej przesyłki.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których Sprzedający prowadzi sprzedaż na terenie Polski. Sprzedaż poza terytorium Polski może być prowadzona przez Sprzedającego na podstawie odrębnych regulaminów. Sprzedający za pośrednictwem Serwisu nie prowadzi sprzedaży leków i produktów leczniczych.

10.2. Wszelkie użyte w Serwisie materiały wizualne, w tym znaki towarowe, są własnością podmiotów uprawnionych i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

10.3. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa (RODO) znajdują się w załączniku C do Regulaminu.

10.4. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących sprzedaży wysyłkowej, w tym w szczególności:

-Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm ),

-Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827),

-Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.),

-Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z dnia 20 września 2007 r.),

-Ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z pózn).

-Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

10.5 W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw mogących wyniknąć między stronami jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla dokonanej transakcji sprzedaży.

10.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

10.7. Niniejszy regulamin został opracowany prze kancelarię radców prawnych na zlecenie właściciela Serwisu.

10.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2018 r.

ZAŁĄCZNIK A

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Jeżeli dokonałeś zakupu jako osoba prywatna (konsument), możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni i odesłać towar do nas w ciągu kolejnych 14 dni. Wystarczy powiadomić nas pisemnie o odstąpieniu od umowy (np. e-mailem) przed upływem 14 dni od daty odebrania zamówienia.

Zanim zwrócisz towar zapoznaj się z naszym Regulaminem "DZIAŁ VI. ZWROT TOWARU". Zwroty niektórych towarów podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Perfumy, kosmetyki i inne środki higieny osobistej po jednokrotnym użyciu, otwarciu bądź nawet samym naruszeniu zabezpieczenia opakowania (np. folii lub plomby zabezpieczającej), nie podlegają zwrotom. W przypadku nie spełnienia warunków zwrotu, towar zostanie odesłany na Twój koszt.

Towar należy zwrócić razem z paragonem fiskalnym (dowodem zakupu) i jednoznacznym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W przypadku zakupu na fakturę, wystarczy podać numer faktury albo włożyć jej kopię do przesyłki.

Jeżeli posiadasz u nas konto, możesz skorzystać z kreatora zwrotów - kliknij tutaj, zaloguj się i utwórz zwrot.

Aby prawidłowo odesłać towar, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Zabezpiecz i zapakuj towar w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie, umieść w paczce dowód zakupu (paragon fiskalny) i oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Udaj się na pocztę lub do punktu nadawczego innego przewoźnika.

3. Wypełnij blankiet nadania i podaj następujące dane odbiorcy: Remedium Fedoruk i Wspólnicy Sp.J., ul. Strzelców Grodzieńskich 6, 05-250 Radzymin,

4. Opłać i nadaj przesyłkę.

Koszt odesłania zwracanego towaru nie jest przez nas zwracany.

Możesz skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej drogą elektroniczną, w związku ze złożonym zamówieniem numer …...................................

i dokonuję zwrotu towarów: ..….................….................................................................................

…......................................................................................................................................................

które odebrałem w dniu (data odbioru lub doręczenia przesyłki) …............................................... .

Podstawą prawną odstąpienia jest art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem terminu określonego w art. 27 w/w. Ustawy.

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać:

- na rachunek bankowy nr …................……………….................................................

- posiadaczem rachunku jest ............………….......................…………......................

Do niniejszego pisma dołączam paragon fiskalny (tak/nie*) nr .............................................................................................,

towar zakupiłem na fakturę (tak/nie*) nr .................................... .

Dane konsumenta odstępującego od umowy:

imię i nazwisko ….........................................................….

dokładny adres: ..................................................................

data i miejsce sporządzenia …...........................................

podpis konsumenta ….............................(nie dotyczy odstąpienia dokonanego drogą elektroniczną)

( * niepotrzebne skreślić)

 

ZAŁĄCZNIK B

REKLAMACJA (WZÓR)

Kupujący (dane składającego reklamację) imię i nazwisko …..................................................

nazwa firmy (jeżeli dotyczy) …..................................................................................................

dokładny adres .........................................................................................................................

Sprzedający: Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6,

Reklamuję produkt …...............................................................................................................

o numerze fabrycznym, nr serii: ……...................…….............................................................

zakupiony w dniu ……………….……........... numer zamówienia …........................................

numer paragonu lub faktury …..................................

W dniu …..................................... stwierdziłem, że ww. produkt posiada wadę, polegającą na (dokładny opis wady): ……....………................................................................................................................

.................................................................................................……………………….....

Z produktem wydano kartę gwarancyjną (tak/nie*), Posiadam kartę gwarancyjną (tak / nie*), ale wybieram dochodzenie swoich praw na podstawie trybu dotyczącego niezgodności towaru z umową, a nie z gwarancji. Domagam się:

- wymiany wadliwego produktu na nowy, wolny od wad (tak / nie*)

- zwrotu ceny produktu (tak/nie*).

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na rachunek bankowy nr …...............................................................................

którego posiadaczem jest …..................................…....................................

Do niniejszego pisma dołączam paragon fiskalny (tak/nie*) nr .............................................................................................,

towar zakupiłem na fakturę (tak/nie*) nr .................................... z dnia ........................................... .

Uwagi : ….............................................................................................. .

data i miejsce sporządzenia …...........................................

podpis konsumenta …................................................ (nie dotyczy odstąpienia dokonanego drogą elektroniczną)

( * niepotrzebne skreślić)

 

ZAŁĄCZNIK C

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, której podanie jest obligatoryjne w związku z rozporządzeniem RODO:

1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000102872, posiadająca numer NIP 125-00-04-407 oraz Regon 010089452.

1.2. Wszelkie pytania i żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować pisemnie do: Administrator Danych Osobowych, Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, 05-250 Radzymin, adres e-mail: do@ewika.pl

1.3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rodo).

1.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

1.5. Odmowa podania niektórych danych osobowych może skutkować ograniczeniem dostępu do wybranych funkcji systemu lub usług, w szczególności może uniemożliwić realizację zamówienia bądź zawarcie umowy.

1.6. Administrator chroni dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, stosując adekwatne środki organizacyjne i techniczne.

1.7. Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klienta innym osobom lub podmiotom niż niniejszej informacji,  bez odrębnej zgody Klienta. Administrator może udostępnić dane bez zgody Klienta jeżeli istnieje taki obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa.

1.8. Administrator zapewnia możliwość wglądu do danych osobowych klienta i zmiany tych danych.

1.9 Zmiana lub usunięcie danych odbywa się na podstawie pisemnego żądania klienta skierowanego do Administratora.

1.10. Administrator może, zgodnie z prawem, odmówić usunięcia (zaprzestania używania) danych Klienta, które są niezbędne do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z zawartych umów.

1.11. Administrator nie używa danych osobowych do profilowania.

1.12. Założenie konta klienta (rejestracja klienta) w Serwisie nie jest wymagane. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji, w systemie zakładane jest konto do obsłużenia pojedynczego zamówienia.

2. Informacje o zakresie, celach i czasie korzystania z danych osobowych oraz kategoriach odbiorców danych

2.1 Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i w związku z zawarciem umowy, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. c Rodo, obejmują: 

imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail zamawiającego i osoby osoby wskazanej jako odbiorca pod adresem dostawy, imię i nazwisko posiadacza oraz numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty lub na który zwracana jest zapłata.

Zgoda na przetwarzanie danych zostaje udzielona przez żądanie podjęcia działań przed zawarciem umowy, przez kliknięcie odpowiedniego przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" (tj. złożenie zamówienia).

Czas korzystania z danych wynika z przepisów prawa dotyczących zawierania umów, w tym dotyczących rękojmi i gwarancji, usług przewozowych i pocztowych, płatności za zamówienie oraz przepisów podatkowych.

Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy, przyjęcia zapłaty za towar lub usługę, dostawy towaru, obsługi reklamacji i zwrotu towaru, a także informowania zamawiającego o realizacji powyższych czynności.

Dane pozyskane są bezpośrednio od Kupującego. Dane odbiorcy będącego inną osobą wskazaną przez Kupującego, pozyskiwane są od Kupującego.

Dane przekazywane są do podmiotów zewnętrznych w celu wykonania usługi na rzecz Kupującego (odbiorcy) zleconych firmie zewnętrznej na podstawie Regulaminu Serwisu i umowy zawartej z Kupującym.

Dane przekazywane są do firm świadczących usługi przewozowe w celu dostarczenia towaru do kupującego lub odbiorcy, dostawców oprogramowania lub platform e-commerce z których korzysta Administrator, banków i operatorów płatności obsługujących płatność za zamówienie lub zwrot płatności, importera lub producenta w przypadku złożenia reklamacji jakościowej lub zgłoszenia działań niepożądanych, firmy świadczącej usługi księgowe na rzecz Administratora.

2.2 Dane osobowe podane przy założeniu konta, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail składającego zamówienie i osoby wskazanej jako odbiorca pod adresem dostawy.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych zostaje udzielona przez kliknięcie przycisku „zarejestruj konto” w trakcie rejestracji konta.

Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody (konto zostaje utworzone na czas nieokreślony z możliwością jego zamknięcia na żądanie Klienta).

Serwis zapewnia możliwość wglądu do danych na koncie oraz samodzielnej zmiany tych danych przez aktualizację treści wpisanych w formularzu rejestracji. Zmiany może dokonać także Administrator na pisemne żądanie Klienta.

Rejestracja w Serwisie umożliwia dostęp do niektórych treści i funkcji przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, np. historia zamówień, ułatwienie składania zamówień, ułatwienia w zakresie składania i obsługi zwrotów i reklamacji.

Dane przekazywane są do dostawców oprogramowania lub platform e-commerce z których korzysta Administrator.

2.3 Dane osobowe podane wraz ze zgodą na przesłanie ankiety, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest przez zaznaczenie pola wyboru (checkbox) w trakcie składania zamówienia.

Dane wykorzystane zostaną jednorazowo.

Dane przekazywane są do dostawców oprogramowania lub platform e-commerce z których korzysta Administrator oraz do Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182.

2.4 Dane osobowe podane wraz ze zgodą na otrzymanie newslettera, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: imię, adres e-mail, nr telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest przez zaznaczenie pola wyboru (checkbox) i wpisanie danych w formularzu rejestracji do newslettera.

Dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera.

Dane przetwarzane są w celu wysłania drogą elektroniczną newslettera.

Dane przekazywane są do dostawców oprogramowania lub platform e-commerce z których korzysta Administrator.

3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

3.1 Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
3.2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
3.3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
3.4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
3.5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
3.6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

3.7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
3.8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
3.9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

 

Nasza strona używa plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki lub opuść naszą stronę. Dalsze korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Wykorzystanie cookies pozwala nam zapewnić Tobie maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszej strony. Więcej informacji o możliwosciach zmiany ustawień przeglądarki w Polityce prywatności.
Przeglądarka ustawiona prawidłowo (zamknij)
pixel