Polityka Prywatności

Informacje o danych osobowych, których podanie jest obligatoryjne w związku z rozporządzeniem RODO:

1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000102872, posiadająca numer NIP 125-00-04-407 oraz Regon 010089452.

1.2. Wszelkie pytania i żądania dotyczące przetwarzania danych należy kierować pisemnie do:

Administrator Danych Osobowych

Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Strzelców Grodzieńskich 6,

05-250 Radzymin

1.3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

1.5. Odmowa podania niektórych danych osobowych może skutkować ograniczeniem dostępu do wybranych funkcji systemu lub usług, w szczególności może uniemożliwić realizację zamówienia bądź zawarcie umowy.

1.6. Administrator chroni dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, stosując adekwatne środki organizacyjne i techniczne.

1.7. Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klienta innym osobom lub podmiotom niż wskazane w Regulaminie Serwisu, bez odrębnej zgody Klienta.

1.8. Administrator przekazuje dane osobowe niezbędne do realizacji umowy innym podmiotom (kurierom, operatorom płatności i bankom oraz podmiotom odpowiedzialnym) jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy.

1.9. Administrator może udostępnić dane bez zgody Klienta jeżeli istnieje taki obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa.

1.10. Administrator zapewnia możliwość wglądu do danych osobowych klienta i zmiany tych danych.

1.11 Zmiana, usunięcie danych i zamknięcie konta odbywa się na podstawie pisemnej dyspozycji (na żądanie) klienta skierowane do Administratora.

1.12. Administrator może, zgodnie z prawem, odmówić usunięcia (zaprzestania używania) danych Klienta, które są niezbędne do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z zawartych umów.

1.13. Administrator nie używa danych osobowych do profilowania.

1.14. Założenie konta klienta (rejestracja klienta) w Serwisie nie jest wymagane. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji, w systemie zakładane jest jednorazowe konto w celu obsłużenia konkretnego zamówienia złożonego bez rejestracji konta klienta.

2. Informacje o zakresie, celach i czasie korzystania z danych osobowych oraz kategoriach odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora)

2.1 Dane osobowe podane wraz ze złożeniem zamówienia (wyrażeniem zamiaru zawarcia umowy):

imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko posiadacza oraz numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty przelewem bankowym.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy z Kupującym.

Zgoda na przetwarzanie danych zostaje udzielona przez wyrażenie zamiaru zawarcia umowy (złożenie zamówienia) przez Klienta.

Czas korzystania z danych wynika z przepisów prawa (dotyczących zawierania umów, usług przewozowych i pocztowych, usług finansowych (bankowych), przepisów podatkowych.

Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy, przyjęcia zapłaty za towar lub usługę, dostawy towaru, obsługi reklamacji, obsługi zwrotu towaru, a także udzielenia niezbędnych informacji Kupującemu (odbiorcy) na różnych etapach realizacji powyższych czynności.

Dane pozyskane są bezpośrednio od Kupującego. Dane odbiorcy będącego inną osobą wskazaną przez Kupującego, pozyskiwane są od Kupującego.

Dane przekazywane są do podmiotów zewnętrznych w celu wykonania usługi na rzecz Kupującego (odbiorcy) zleconych firmie zewnętrznej na podstawie Regulaminu Serwisu i umowy zawartej z Kupującym.

Dane przekazywane są do:

- firmy świadczącej usługi przewozowe lub prowadzącej punkt odbioru przesyłek, za której pośrednictwem realizowana jest dostawa towaru do Kupującego (odbiorcy),

- firmy dostarczającej platformę e-commerce na której działa sklep internetowy,

- firmy obsługującej płatność za zamówienie (operator płatności),

- importera lub producenta w przypadku reklamacji jakościowej złożonej przez Kupującego lub odbiorcę wymagającej ekspertyzy lub decyzji tego podmiotu, albo przekazania informacji o zgłoszeniu działań niepożądanych.

2.2 Dane osobowe podane do rejestracji konta klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta.

Zgoda na przetwarzanie danych zostaje udzielona przez kliknięcie przycisku „zarejestruj konto” w trakcie rejestracji konta.

Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody (konto zostaje utworzone na czas nieokreślony z możliwością jego zamknięcia na żądanie Klienta).

Serwis zapewnia możliwość wglądu do danych na koncie oraz samodzielnej zmiany tych danych przez aktualizację treści wpisanych w formularzu rejestracji. Zmiany może dokonać także

Administrator na pisemne żądanie Klienta.

Rejestracja w Serwisie umożliwia dostępu do niektórych treści i funkcji przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, np. historia zamówień, ułatwienie składania zamówień, przyjmowania zwrotów i składania reklamacji.

Dane nie są przekazywane do podmiotów zewnętrznych, chyba że zostaną użyte przez Klienta do złożenia zamówienia i zawarcia umowy. Zakres przekazywanych danych w związku z zawarciem umowy i innymi czynnościami z tym związanymi przedstawiono w pkt. 2.1.

2.3 Dane osobowe podane wraz ze zgodą na przesłanie ankiety: adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta.

Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest przez zaznaczenie pola wyboru (checkbox) w trakcie składania zamówienia.

Dane wykorzystane zostaną jednorazowo i wraz ze złożeniem zamówienia zostaną przekazane do Ceneo Sp. z o.o. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma ankietę badającą satysfakcję klienta z dokonanego pojedynczego zakupu w Serwisie w ramach programu „Zaufane Opinie” zarządzanego przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182

2.4 Dane osobowe podane wraz ze zgodą na otrzymywania newslettera: imię, adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta.

Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest przez zaznaczenie pola wyboru (checkbox) i wpisanie danych w formularzu rejestracji do newslettera.

Dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera.

Dane przetwarzane są w celu wysłania drogą elektroniczną newslettera.

Dane nie są przekazywane do innych podmiotów.

3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

3.1 Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
3.2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
3.3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
3.4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
3.5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
3.6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

3.7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
3.8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
3.9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Wszystkie dane klientów przechowywane w naszych bazach danych uważane są za poufne. Stosujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne aby zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa danych w postaci zabezpieczeń serwerów oraz nadzoru nad osobami uprawnionymi do korzystających z tych danych, np. w czasie obsługi zamówienia. W tym celu wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa danych.

Nasz sklep ma uruchomiony protokół SSL, dzięki czemu podawane przez Ciebie dane w trakcie wypełniania formularzy lub składania zamówień są szyfrowane.

Niemałe znaczenie dla bezpieczeństwa Twoich danych ma także sposób w jaki korzystasz z Twojego komputera lub innego urządzenia składając zamówienie lub zakładając konto w naszym sklepie. Przechowuj dane logowania w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie osobom trzecim. Nie zapisuj ich na komputerze lub innym urządzeniu, z którego łączysz się z internetem. Stosuj mocne hasła, czyli takie, które składają się z wielu znaków i są trudne odgadnięcia. Jeżeli korzystasz z jednego urządzenia wspólnie z innymi osobami, wyloguj się po zakończeniu zakupów na stronie naszego sklepu, tak aby inne osoby nie mogły zobaczyć ustawień konta lub wykorzystać go bez Twojej zgody. W celu usunięcia informacji przechowywanych w buforze przeglądarki, możesz usunąć historię otwieranych stron oraz pliki cookie przechowywane w pamięci podręcznej (ang. cache).

Polityka cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:

identyfikacji kupujących jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia późniejszego zamówienia;

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;

dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji odwiedzającego (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu Internetowego;

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

 

Nasza strona używa plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki lub opuść naszą stronę. Dalsze korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Wykorzystanie cookies pozwala nam zapewnić Tobie maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszej strony. Więcej informacji o możliwosciach zmiany ustawień przeglądarki w Polityce prywatności.
Przeglądarka ustawiona prawidłowo (zamknij)
pixel